Naša ponuka

Naše jazykové a grafické štúdio pre vás pripravilo ponuku činností v oblastiach:
Jazyk, Štylistika, Grafika

 • Poskytujeme profesionálne jazykovú, štylistickú a grafickú úpravu slovenských textov a profesionálny preklad z češtiny.
 • Po dohode môžeme vypracovať aj dodatočnú predtlačovú korektúru.
 • Jazykovú a štylistickú úpravu si vyžaduje každý text určený na publikovanie, komunikáciu v médiách alebo na iný typ verejnej prezentácie.

Grafickú úpravu text určený pre reklamnú mediálnu prezentáciu a jeho knižné vydanie.

Čo upravujeme?

 • odborné a obchodné manuály z oblasti medicíny, farmácie, ekonómie a spoločenských vied s konzultáciou príslušných odborníkov – lekárov, farmaceutov,  ekonómov, pracovníkov z oblasti marketingu a pod.;
 • webové stránky, direct mailing, tlačové správy, projekty, moduly, dokumenty ekonomického zamerania;
 • prezentačné materiály pre inštitúcie, združenia, politické strany, obce a mestá;
 • prezentačné stránky realitných a iných agentúr;
 • dizertačné, habilitačné a inauguračné práce z odborov: ekonómia, medicína, farmácia, právo a iné spoločenské vedy;
 • skriptá, knihy, vedecké štúdie z uvedených odborov;
 • reklamné a propagačné materiály firiem, letáky, obchodné listy, záverečné firemné správy, PR materiály, reklamné slogany a copy texty;
 • príručky, brožúry, návody, manuály pre používanie výrobkov, etikety;

Poskytujeme kvalitnú jazykovú a štylistickú úpravu textov na základe dlhoročnej práce v médiách a na základe dlhodobej vedeckej a pedagogickej práce na vysokej škole a editorskej vedeckej činnosti – písanie monografií, štúdií, zostavovanie vedeckých kníh a zborníkov. Poskytujeme aj úpravu reklamných textov, materiálov z oblasti marketingu a marketingovej komunikácie na princípe produktívnej kreatívnej komunikácie;

Jazyková a štylistická korektúra
pozostáva z úpravy rukopisu na základe správneho používania jazyka, jeho logickej štruktúry a správnej štylistiky. Zameriame sa na správny slovosled, eliminujeme opakovanie slov využitím synoným, zrozumiteľnosť, úplnosť údajov, faktografické chyby i na grafickú úpravu rukopisu… Zásahy korektora do textu sú pri tomto type korektúry rozsiahle.

Redakčná úprava textu
okrem jazykovej a štylistickej korektúry sleduje aj hutnosť obsahu, jeho informatívnu a emocionálnu hodnotu, produktivitu a myšlienkový potenciál textu. Tento druh úpravy si vyžaduje úzku spoluprácu s autorom.

Predtlačová korektúra
nadväzuje na jazykovú a štylistickú korektúru a na redakčnú úpravu textu. Koriguje sa už zalomený text, ktorý má konečnú grafickú podobu. Úpravy sa robia priamo v zalomenom texte pomocou korektorských značiek.

Cena
Cenník jazykovej a štylistickej korektúry sa riadi počtom textu v normostranách, je ovplyvnený náročnosťou práce a kvalitou dodaného textu, frekvenciou zadávania rukopisov a pod. Príplatok k obvyklej cene sa účtuje po vzájomnej dohode na základe uvedených parametrov, kvality textu a času na jeho spracovanie.

Cena sa odvíja od počtu normostrán (NS) a od rozsahu úprav:
(1 normostrana = 1800 znakov vrátane medzier, t. j. 30 riadkov po 60 úderov). NS je aj strana s menším počtom znakov, ale vhodne doplnená vloženou tabuľkou, grafom, obrázkom a pod.

Jazyková a štylistická korektúra:……… 3,00 Euro/1 NS
Predtlačová korektúra:…………………… 1,50 Euro/1 NS
Grafická úprava rukopisu:………………. 3,00 Euro/1 NS

Realizácia
Texty do 10 strán upravíme do nasledujúceho dňa, na požiadanie aj v ten istý deň. Dlhšie materiály spracujeme v rámci dohody.
Rukopisy na jazykovú, štylistickú, prípadne na grafickú úpravu možno poslať vo Worde, v PowerPointe a iných formátoch po dohode – v elektronickej podobe e-mailom. Tlačené materiály sa odovzdávajú po dohode osobne.

Pre koho robíme jazykovú, štylistickú a grafickú úpravu textu?
Pracujeme pre:

 • firmy a inštitúcie – články, prospekty, prezentácie, webové stránky, katalógy, reklamné a propagačné texty, tlačové a výročné správy, obchodné listiny, brožúry; prekladateľské a reklamné agentúry – preklady, letáky, manuály, tlačové správy, informačné listy;
 • nakladateľstvá a vydavateľstvá – časopisy, publikácie, knihy, zborníky, atď.;
 • pedagogických a vedeckých pracovníkov – dizertačné práce, habilitačné a inauguračné práce, vedecké prezentácie pre vedeckú a pedagogickú činnosť, pre účasť na vedeckých konferenciách a pod.;
 • organizácie a správy – prednášky, prezentácie na rôzne konferencie, letáky, postery, plagáty, billboardy, reklamné a informačné materiály, materiály pre výročné správy, reprezentačné materiály pre inštitúcie, združenia a firmy, katalógy, verejné vyhlásenia, prejavy, manuály, príručky, opisy výrobkov, návody pre pracovné postupy, brožúry, katalógy, smernice, dokumenty, zmluvy, populárno-náučné články, webové stránky, atď.;

Kontakt: 0905/843 465; 0905/722 439